សកម្មភាពប្រមូលកាយសំរាមនៅប្រឡាយលូ៥ ខណ្ឌមានជ័យ


សកម្មភាពប្រមូលកាយសំរាមនៅប្រឡាយលូ៥ ខណ្ឌមានជ័យ នារសៀលថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញ ។