វីដេអូៈ រាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាសគម្រោងជួយអតិតយុទ្ធជន និងស្រ្តីក្រីក្រមានគ៌រ