សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹក ស្ទឹងភេ


សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំនៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹក ស្ទឹងភេ ស្ថិតក្នុងឃុំស្រែចែង ស្រុកជុំគិរី ខេត្តកំពត ។ ប្រព័ន្ធនេះ មានទំនប់មេប្រវែង ៣.០៨២ ម, ទំនប់រង ប្រវែង ៣.៦០៤ ម, ប្រឡាយមេ ០៦ ខ្សែ ប្រវែង ១២.២៣០៦ ម, ប្រឡាយរង ០១ ខ្សែ ប្រវែង ១.២៨៥ ម ។

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹក ស្ទឹងភេ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សា ២.០០០ ហិកតា និងស្រូវប្រាំង ៥០០ ហិកតា ។