ឯកឧត្តម សុខ ឥសាន្ត៖ គជប ត្រូវបង្កលក្ខណៈ ងាយស្រួល ដល់អ្នកចុះឈ្មោះ បោះឆ្នោត


ភ្នំពេញ៖ នៅក្នុងយុទ្ឋនាការ ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត នៅពេលខាងមុខនេះ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា មិនមានសំណើ អ្វីទៅកាន់ស្ថាប័នគជបថ្មីទេ គ្រាន់តែសំណូមពរ ឲ្យស្ថាប័នមួយនេះ អនុវត្តន៍ត្រឹមត្រូវតាម ប្រតិទិនការងារ ដែលគជបបានកំណត់រូច ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួល ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ឲ្យបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគ្រប់គ្នា ។ វនេះជាការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឯកឧត្តម សុខ ឥសាន្ត ។