ពិធីសំណេះសំណាល និងបូកសរុបការងារយុវជនបក្សឆ្នាំ២០១៧ និងទិសដៅឆ្នាំ ២០១៨


ខេត្តកំពត, ថ្ងៃអង្គារ ទី ០៣ កក្កដា ២០១៨ ពិធីសំណេះសំណាល និងបូកសរុបការងារយុវជនបក្សឆ្នាំ២០១៧ និងទិសដៅឆ្នាំ ២០១៨ របស់ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តកំពត ។