វីដេអូៈ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី សំណេះសំណាលជាមួយកម្មករជាង ២ម៉ឺន ៧ពាន់នាក់ នៅខេត្តកណ្តាល