រូបថតឯកសារ​ ៖ ៧មករា ឆ្នាំ១៩៧៩,១៩៨១ និង ១៩៨២ ភ្នំពេញ (វគ្គទី២)


7a 1 (1)

7a 1 (2)

7a 1 (3)

7a 1 (4)

7a 1 (5)

7a 1 (6)

7a 1 (7)

7a 1 (8)

7a 1 (14)

7a 1 (15)

7a 1 (16)

7a 1 (17)