ឯកឧត្តម អ៊ី ឈាន និងលោកជំទាវ បាន ស្រីមុំ ផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ដល់លោកយាយ លោកតាចាស់ជរាក្រីក្រគ្មានទីពឹងក្នុងខេត្តប៉ៃលិនចំនួន១៦០នាក់