ត្រៀមដាក់អោយដំណើរការស្ថានីយ៍បូមទឹកថ្មី បុរី១០០ខ្នង នៅដើមខែកញ្ញានេះ


ត្រៀមដាក់អោយដំណើរការស្ថានីយ៍បូមទឹកថ្មី បុរី១០០ខ្នង នៅដើមខែកញ្ញានេះ។
ស្ថានីយ៍ថ្មីនេះ មានសមត្ថភាពបូមទឹក ២.៧៨ម៉ែត្រគូបក្នុង១វិនាទី ។