សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាស្តីពីដំណើរទស្សន កិច្ចជាផ្លូវការ និងមិត្តភាពរបស់លោកជំទាវ ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម នៅកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ដល់ ថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦


910