ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី ញឹម វណ្ណដា អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ ដល់អាជ្ញាធរ និងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តប៉ៃលិន


ឯកឧត្តម ញឹម វណ្ណដា ទេសរដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុកអនុប្រធានប្រចាំការ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ និងពិនិត្យការងារឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៦ ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការ ខេត្តប៉ៃលិន នាថ្ងៃទី២០ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។

jem-van-da-22-09-2016-2

jem-van-da-22-09-2016-4

jem-van-da-22-09-2016-3

jem-van-da-22-09-2016-1