ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា និងក្រសួងព័ត៌មាន និងគមនាគមន៍វៀតណាម ចុះហត្ថលេខាលើឯកសារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ


ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា តំណាងដោយឯកឧត្តម ត្រាំ អ៊ីវតឹក រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ និងក្រសួងព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍វៀតណាម តំណាងដោយឯកឧត្តម Truong Minh Tuan រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន និងគមនាគមន៍វៀតណាម ចុះហត្ថលេខា លើឯកសារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ នាព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ នៅភ្នំពេញ ។

686

685