ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានជួបប្រជុំជាមួយ ប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេស និងក្រុមមិត្តភាពរបស់មហាសភាជាតិរបស់តួកគី


នៅថ្ងៃទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅតួកគី ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី ៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីបានជួបប្រជុំជាមួយឯកឧត្តម Volkan Bozkir ប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេស និងក្រុមមិត្តភាពរបស់មហាសភាជាតិរបស់តួកគី។