ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន និងគមនាគមន៍វៀតណាម អញ្ជើញចូលជួប ពិភាក្សាការងារជាមួយប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា


ឯកឧត្តម Truong Minh Tuan រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន និងគមនាគមន៍ នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយម
វៀតណាម អញ្ជើញចូលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ ឯកឧត្តម កឹម គុណវឌ្ឍន៍ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលបន្ទូកអគ្គនាយកទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា នាថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ នៅភ្នំពេញ ខណៈឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី ដឹកនាំគណៈប្រតិភូ មកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា។

kim-kon-nevt-24-09-2016-4

kim-kon-nevt-24-09-2016-2

kim-kon-nevt-24-09-2016-3

kim-kon-nevt-24-09-2016-1