សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់អាងទឹកស្ទឹងភេ


សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់អាងទឹកស្ទឹងភេ ស្ថិតក្នុងឃុំស្រែចែង ស្រុកជុំគិរី ខេត្តកំពត ។ ប្រព័ន្ធនេះ មានទំនប់មេប្រវែង ៣.០៨២ ម ទំនង់រង ប្រវែង ៣.៦០៦​ ម ប្រឡាយមេ ០៦ ខ្សែ សរុបមានប្រវែង ១២.៣០៦ ម ប្រឡាយរង ០១ ខ្សែ ប្រវែង ១.២៨៥ ម ។

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ស្ទឹងភេ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សា ២.០០០ ហិកតា និងស្រូវប្រាំង ៥០០ ហិកតា ។