ប្រសាសន៍សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ក្នុងសន្និសីទ ស្តីពីការជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់លើកទី៤ នៅទីក្រុងឡុងដ៍ ចក្រភពអង់គ្លេស


ប្រសាសន៍សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ក្នុងសន្និសីទ ស្តីពីការជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់លើកទី៤ នៅទីក្រុងឡុងដ៍ ចក្រភពអង់គ្លេស

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង

ប្រសាសន៍សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ក្នុងសន្និសីទ ស្តីពីការជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់លើកទី៤ នៅទីក្រុងឡុងដ៍ ចក្រភពអង់គ្លេស

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ថ្ងៃអង្គារ 16 តុលា 2018