នៅថ្ងៃទី១៧ខែតុលាឆ្នាំ២០១៨ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានអ៊ុតកៅស៊ូផ្លូវលេខ ១៥៤ ចាប់ពីមហាវិថីព្រះនរោត្តម ដល់តិរិវិថី ព្រះសុីសុវត្ថិ