ឯកឧត្ដម​បណ្ឌិត​ អុិត​ សំហេង​ បាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អ្នក​ដឹកនាំ​សហជីព​ ចូល​ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ


ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែតុលា​ ឆ្នាំ​២០១៨​ ឯកឧត្ដម​បណ្ឌិត​ អុិត​ សំហេង​ រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​ការ​ងារ​និង​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈ​បាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អ្នក​ដឹកនាំ​សហជីព​ ចូល​ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ ពាក់​ព័ន្ធ​ការ​អនុវត្តន៍​ សឹទ្ធ​សេរីភាព​ របស់​សហជីព​ ។