អភិបាលខេត្តកំពត បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈអភិបាលខេត្តប្រចាំខែតុលាឆ្នាំ២០១៨


ឯកឧត្ដម ជាវ តាយអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពតកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈអភិបាលខេត្តប្រចាំខែតុលាឆ្នាំ២០១៨ក្រោមរបៀបវារៈសំខាន់ៗមួយចំនួនដើម្បីលើកយកមកពិនិត្យពិភាក្សាដោះស្រាយនិងកែលំអអនុវត្តបន្ត។