ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំក្រុម ការងារផ្នែកនីតិកម្ម ពន្ធដារ និងអភិបាលកិច្ច (ក្រុម ឃ) នៃវេទិកា រាជរដ្ឋាភិបាល-ផ្នែកឯកជន


ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងលោក Bretton G.Sciaroni សហប្រធានក្រុម ឃ ខាងផ្នែកឯកជន អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារផ្នែកនីតិកម្មពន្ធដារ និងអភិបាលកិច្ច (ក្រុម ឃ) នៃវេទិការាជរដ្ឋាភិបាល-ផ្នែកឯកជន នាថ្ងៃទី០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦នៅភ្នំពេញ។

r05-10-2016-2

r05-10-2016-3

r05-10-2016-1