ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានជួបទ្វេភាគីជាមួយឯកឧត្តម ផាំ ប៊ិញ មិញ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសវៀតណាម


នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានជួបទ្វេភាគីជាមួយឯកឧត្តម ផាំ ប៊ិញ មិញ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសវៀតណាម។ កិច្ចប្រជុំបានប្រព្រឹត្តទៅស្របនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៣៣ នៅប្រទេសសិង្ហបុរី។
In the morning of 13 November 2018, H.E. Deputy Prime Minister Prak Sokhonn had a bilateral meeting with H.E. Mr. Pham Binh Minh, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Socialist Republic of Vietnam. The meeting was held on the sidelines of the 33rd ASEAN Summit in Singapore.