តម្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃសប្តាហ៍ទី១ នៃខែតុលា ២០១៦


តម្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃក្នុងសប្តាហ៍ទី១ ខែតុលា ២០១៦ ដែល ទទួលបានពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ឃើញថា មុខទំនិញ សាច់ជ្រូក   សាច់គោ និងបន្លែ មានការប្រែប្រួលតម្លៃតិចតួច ។ សូមមើលតារាងខាងក្រោម ៖

sssss