ឯកឧត្តម ប៉ាក់ សុខុម អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីបើកសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី ការវាយតម្លៃសាកល្បងលើការសិក្សាពីមុន ដល់អ្នកជំនាញទេសចរណ៍នៃសេវាកម្មសណ្ឋាគារ


ឯកឧត្តម ប៉ាក់ សុខុម រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរណ៍ អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីបើកសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី ការវាយតម្លៃសាកល្បងលើការសិក្សាពីមុន ដល់អ្នកជំនាញទេសចរណ៍នៃសេវាកម្មសណ្ឋាគារនៅខេត្តសៀមរាប នាថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។

pak-06-10-2016-3

pak-06-10-2016-2

pak-06-10-2016-4

pak-06-10-2016-1