ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលចំនួន១៤​ ជួបប្រជុំជាមួយ​តំណាង​ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) ពិភាក្សាគ្នាអំពីការវាយតម្លៃលើផលប៉ះពាល់នៃលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្


តំណាងក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន១៤ នៃរាជរដ្ឋាភិបាល ជួបប្រជុំជាមួយតំណាងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB)ដើម្បីពិភាក្សាអំពីដំណើរសិក្សាស្តីពីការវាយតម្លៃលើផលប៉ះពាល់នៃលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត ដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី សហការជាមួយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី នៅខេត្តសៀមរាប នាថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។

adb-12-10-2016-2

adb-12-10-2016-3

adb-12-10-2016-4

adb-12-10-2016-1