ឯកឧត្តម វង សូត អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងាររយៈ ពេល ៩ខែ ដើមឆ្នាំ២០១៦ របស់មន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិ សម្បទា ខេត្តព្រះសីហនុ


ឯកឧត្តម វង សូត រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា និងឯកឧត្តម ជាម ហ៊ីម ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រះសីហនុ អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងាររយៈពេល៩ខែ ដើមឆ្នាំ២០១៦ របស់មន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ខេត្តព្រះសីហនុ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែតុលាឆ្នាំ២០១៦ ។

377

376

378

379