ឯកឧត្តម ប៉ា សុជាតិវង្ស ចុះត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃផ្លូវប្រទះឡាង


ឯកឧត្តម ប៉ា សុជាតិវង្ស  អភិបាល នៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ កំពុងបន្ដចុះត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃផ្លូវប្រទះឡាង ក្រោយពីបានបើកការដ្ឋានកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។

14600911_1320267198015396_5922382355945522215_n

14595574_1320267268015389_1430688530310797270_n

14639799_1320267341348715_8829148542438775346_n

14900587_1320267321348717_948066905157974732_n

14568107_1320267384682044_5801269863623116390_n

14572969_1320267218015394_53129545447153688_n