ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ចម ប្រសិទ្ធ អញ្ជើញជាអធិបតី សិក្ខាសាលាស្តីពី ផលប្រយោជន៍ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងហេច សម្រាប់ការចុះបញ្ជីគំនូរ ឧស្សាហកម្មជាអន្តរជាតិ


ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ចម ប្រសិទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង ឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម អញ្ជើញជាអធិបតីសិក្ខាសាលាស្តីពី ផលប្រយោជន៍ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងហេច សម្រាប់ការចុះបញ្ជីគំនូរឧស្សាហកម្មជាអន្តរជាតិ នារសៀលថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ នៅភ្នំពេញ ដែលរៀបចំដោយក្រសួង ឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្ម សហការជាមួយគម្រោងសហព័ន្ធអឺរ៉ុប អាស៊ាន អំពីកិច្ចការពារកម្មសិទ្ធបញ្ញា ដំណាក់កាលទីបី។

23

24

25