ឯកឧត្ដម ត្រាំ អ៊ីវតឹក អនុញ្ញាតអោយក្រុមការងារ Global Business ចូលជួបសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យទូរគមនាគមន៍ និង បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន


រសៀលថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្ដម ត្រាំ អ៊ីវតឹក រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ បានអនុញ្ញាតអោយក្រុមការងារ Global Business ចូលជួបសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យទូរគមនាគមន៍ និង បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់បោះពុម្ពផ្សាយក្នុងទស្សនាវដ្ដី Fortune China ដែលជាទស្សនាវដ្ដីដ៏ល្បីនៅអាសុី និងដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគចិន និងបរទេស ចូលមកវិនិយោគក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើង។

14732281_1324188294289953_8841141589148319580_n

14938355_1324188380956611_4821620739371153888_n

14705807_1324188400956609_1484802796842244911_n