គ.ជ.បសម្រេចលើប្រតិទិននៃការបោះឆ្នោះជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧