សារ​លិខិត សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ស្តីពី​កម្ពុជា​នឹង​ធ្វើ​ជា​ម្ចាស់​ផ្ទះ​កិច្ច​ប្រជុំ លើក​ទី១២ របស់​គណៈ​កម្មាធិ​ការ​អនុ​សញ្ញាទីក្រុង​ឡា​អេ​ឆ្នាំ​១៩៥៤ UNESCO