សេចក្តីជូនព័ត៌មាន៖​ ស្តីពីកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ មេគង្គ-ឡានឆាង​ លើកទី២ ដែលប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី២២ ដល់ ២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ នៅខេត្តសៀមរាប