សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារបរិស្ថាន ឆ្នាំ២០១៦ និងទិសដៅការងារ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងបរិស្ថាន