រដ្ឋសភា បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានផ្លូវការ ជុំវិញលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភា លើកទី៧ នីតិកាលទី៥ ដែលរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃចន្ទ ទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦