សូមអញ្ជើញទស្សនា បទ : អំបុក៩វិច្ឆិកា


សូមអញ្ជើញទស្សនា បទ : អំបុក៩វិច្ឆិកា

សូមអញ្ជើញទស្សនា បទ : អំបុក៩វិច្ឆិកា

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ អង្គារ 22 តុលា 2019