ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត និងក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត ឯកឧត្តម ទេព ងន ព្យាបាលជម្ងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃ


សកម្មភាព ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត និងក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត ឯកឧត្តម ទេព ងន បានបន្តពិនិត្យ និងព្យាបាលជម្ងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃ នៅឃុំរកាខ្ពស់ ស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្តាល