ផែនការដោះស្រាយបព្ហាាទឹកជន់លិច នៅចំណុចស្តុបផ្សារដេប៉ូ


ក្នុងផែនការដោះស្រាយបព្ហាាទឹកជន់លិចដែលតែងតែកេីតមាននៅរៀងរាល់រដូវវស្សានៅចំណុចស្តុបផ្សារដេប៉ូ នៅថ្ងៃទី១៦ខែមករាឆ្នាំ២០១៦ សាលារាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងដាក់បណ្តាញលូទំហំអង្កត់ផ្ចឹត ១.៥ម ប្រវែង ១០០៥ម នៅសាច់ផ្លូវលេខ៣៣៦ ចាប់ពីមហាវិថីព្រះនេរុហ៍ ដល់ប្រឡាយបឹងសាឡាង ។
Water Blood 18-01-2016 (1)           Water Blood 18-01-2016 (2)
Water Blood 18-01-2016 (3)             Water Blood 18-01-2016 (4)