រដ្ឋបាលខេត្តសូមជូនដំណឹងស្តីពីការផ្តល់វិញ្ញាណបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចនវត្ថុ និងមោឃភាពប័ណ្ណចាស់ដែលមានកាលបរិច្ឆេទ និងទកន្លែងជាអាទិ៍


រដ្ឋបាលខេត្តសូមជូនដំណឹងស្តីពីការផ្តល់វិញ្ញាណបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចនវត្ថុ និងមោឃភាពប័ណ្ណចាស់ដែលមានកាលបរិច្ឆេទ និងទកន្លែងជាអាទិ៍ ៖
-បងប្អូនដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងក្បាលដីស្ថិតក្នុងតំបន់វិនិច្ឆ័យភូមិតាគង់ និងភូមិព្នៅ សង្កាត់សំបួរ ក្រុងសៀមរាប ក្រុមការងារនឹងរៀបចំនៅថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ក្នុងបរិវេណសាលាឆទានតាម៉ៅ(ភូមិសំបួរ)

-បងប្អូនដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងក្បាលដីស្ថិតក្នុងតំបន់វិនិច្ឆ័យភូមិកសិកម្ម សង្កាត់ស្រង៉ែ ក្រុងសៀមរាប ក្រុមការងារនឹងរៀបចំនៅថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ក្នុងបរិវេណសាលាសង្កាត់ស្រង៉ែ

-បងប្អូនដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងក្បាលដីស្ថិតក្នុងតំបន់វិនិច្ឆ័យភូមិចុងកៅស៊ូ សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប ក្រុមការងារនឹងរៀបចំនៅថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ក្នុងបរិវេណសាលាសង្កាត់ស្លក្រាម។

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម ៖