រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មានជួបប្រជុំជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីជំនាញ នៃក្រសួងព័ត៌មាន ពិភាក្សាដកស្រង់បទពិសោធន៍ការងារ


ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន ជួបប្រជុំជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីជំនាញ នៃក្រសួងព័ត៌មាន ពិភាក្សាដកស្រង់បទពិសោធន៍ការងារជួបជុំរវាងសម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តីជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុក នាព្រឹក ថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅភ្នំពេញ។