ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ ( Live ) : កិច្ចប្រជុំកំពូលពិភពលោកឆ្នាំ២០២០ (World Summit 2020 Assembly) នៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ (កូរ៉េខាងត្បូង) ថ្ងៃច័ន្ទ ទី៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០


ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ ( Live ) : កិច្ចប្រជុំកំពូលពិភពលោកឆ្នាំ២០២០ (World Summit 2020 Assembly) នៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ (កូរ៉េខាងត្បូង)ថ្ងៃច័ន្ទ ទី៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ច័ន្ទ 3 កុម្ភៈ 2020