រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ផ្តើមអ៊ុតកៅស៊ូការដ្ឋានទី ២៣


នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០១៧នេះ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងដំណើរការអ៊ុតកៅស៊ូការដ្ឋានថ្មី គឺ ផ្លូវលេខ ២៨៥ ចាប់ពីផ្លូវលេខ ៥២៨ ដល់ផ្លូវលេខ ៥៦៦ ក្នុងខណ្ឌទួលគោក ។