ក្រុមបន្តចរន្តអគ្គិសនីចុះមកតំលើងបន្ទុក នាឡិការស្ទង់ក្នុងសៀមរាប


នៅព្រឹកថ្ងៃទី​ 07. 02. 2017. ក្រុមបន្តចរន្ត​ សហការណ៏ជាមួយ​ ផ្នែកLV. ជាមួយផ្នែក​ DP. ខណ្ឌបណ្ដាញចែកចាយ​ អគ្គិសនីសៀមរាប​ ក្រុមបន្តចរន្តបានចុះមកតំលើងបន្ទុក​ នាឡិការស្ទង់​ Total. នៅ​PMT. 193. កំលាំង​ 300/5A. មក​ 600/5A នៅភូមិ​សាលាកន្សែង​ សង្កាត់ស្វាយដង្គំ​ ក្រុង​ ខេត្តសៀមរាប​ ។