រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ផ្តើមអ៊ុតកៅស៊ូការដ្ឋានទី ៣២


នៅថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភ:​ ឆ្នាំ២០១៧នេះ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងដំណើរការអ៊ុតកៅស៊ូការដ្ឋានថ្មី គឺ ផ្លូវលេខ ៥៦៦ ចាប់ពីផ្លូវលេខ ៦០៨ ដល់ផ្លូវលេខ ៣១៥ ក្នុងខណ្ឌទួលគោក ។