ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ចុះធ្វើការត្រួតពិនិត្យ និងសិក្សាពីសក្តានុពលទឹកនៃអាងស្ទឹងបរិបូណ៍


នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧ លោក លឹម វីរក្ស អគ្គនាយករងកិច្ចការបច្ចេកទេស ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានដឹកនាំមន្ត្រីបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួង សហការជាមួយមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ចុះធ្វើការត្រួតពិនិត្យ និងសិក្សាពីសក្តានុពលទឹកនៃអាងស្ទឹងបរិបូណ៍ និងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រមួយចំនួន ស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកទឹកផុស និងស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ៕