ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្ដ្រី កើត រិទ្ធ នឹងអញ្ជើញដុតកម្ទេចឱសថខុសច្បាប់ និងផលិតផលក្លែងក្លាយសរុបជាង៥០០តោន នៅថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា