រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នឹងស្តារបុកជញ្ជាំងបេតុងបឹងទំពន់តូច ប្រឡាយ និងជួសជុលកែលម្អស្ថានីយបូមទឹកបឹងទំពន់ ឆាប់ៗនេះ