កម្រងរូបភាពកំសាន្តសប្យាយ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្រ្កាន ឆ្នាំ២០១៧


កម្រងរូបភាព កំសាន្តសប្បាយ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្រ្កាន ឆ្នាំ២០១៧ ដូចជា បេសកកម្ម ក្នុងទឹកសាប៊ូ, ទាញព៍ត្រមហារំអិល…