ពិធីប្រកាសសេចក្តីសម្រេច កែសម្រួលគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា


គណៈកម្មាធិការគណបក្សអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា បានរៀបចំពិធី ប្រកាស សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកែសម្រួលគណៈកម្មាធិការ គណបក្សប្រជាជន កម្ពុជា នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា, ប្រកាសសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកែសម្រួល គណៈកម្មាធិការសាខាគណបក្ស និងការផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផល សន្និបាតគណៈកម្មា ធិការកណ្តាល លើកទី៣៩ កាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ ក្រោម អធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ឡេង ប៉េងឡុង ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្ស អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា នៅខុទ្ទកាល័យគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។
National Assembly 7-02-2016 (1)                   National Assembly 7-02-2016 (2)
National Assembly 7-02-2016 (3)                  National Assembly 7-02-2016 (4)
National Assembly 7-02-2016 (9)                  National Assembly 7-02-2016 (10)
National Assembly 7-02-2016 (11)                   National Assembly 7-02-2016 (7)
National Assembly 7-02-2016 (8)