តំណាងកម្ពុជា នៅ UN ឆ្លើយតប៩ចំណុច ទៅនឹងគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុប និងបារាំង ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស


ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៃកម្ពុជា ប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ និងអង្គការអន្តរជាតិនានា នៅទីក្រុងហ្សឺណែវ បានលើកឡើង ៩ចំណុច ឆ្លើយតបទៅនឹងគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុប និងបារាំង ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស។

ការលើកឡើងនេះ បានធ្វើឡើងនៅក្នុងបទអន្តរាគមន៍មួយ នាសម័យប្រជុំលើកទី៤៦ នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស នៃកិច្ចពិភាក្សាទូទៅ ស្តីពីសិទ្ធិឆ្លើយតបទៅនឹងគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុប និងបារាំង នៅថ្ងៃទី២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១៕

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងរបស់ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៃកម្ពុជា ប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ និងអង្គការអន្តរជាតិនានា នៅទីក្រុងហ្សឺណែវ ខាងក្រោមនេះ៖