វីដេអូ៖ប្រសាសន៍ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ទាក់ទិននឹងការរៀបចំ និងផ្តល់វ៉ាក់សាំងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ