ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន លេខ២៤៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១


ដើម្បីទាញយកអត្តបទទស្សនាវដ្តីប្រជជាជន សូមចូលទៅកាន់ Channel Telegram​ របស់គណបក្ស ៖

https://t.me/vimean7makara/74